Deklaracja dostępności

Wstęp

Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.ctu.gorlice.pl

Nazwa podmiotu publicznego

Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach

Adres strony internetowej

www.ctu.gorlice.pl

Dane teleadresowe jednostki

Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach
ul. Szpitalna 10A, 38-300 Gorlice
Tel. +48 18 352-77-45
E-mail: ctu@ctu.gorlice.pl

Data opublikowania strony internetowej: 2020-01-03 Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021-03-31 Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej Data sporządzenia Deklaracji Dostępności

Deklarację sporządzono dnia

31.03.2021 r.

Data aktualizacji deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusław Michalik, ctu@ctu.gorlice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 18 352-77-45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności:

Bogusław Michalik

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:
ctu@ctu.gorlice.pl
Numer telefonu do osoby kontaktowej:

+48 18 352-77-45

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw  Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Usługa Wiedotłumacza

Informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Gorlicach istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z usług Wideotłumacza.

W okresie od 01 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. uruchomiona została usługa tłumaczenia on-line języka migowego poprzez system Wideotłumacza.

Stanowisko do obsługi osoby niesłyszącej lub słabosłyszącej korzystającej z Systemu wydzielone zostało w budynku Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, na parterze, w pokoju Nr 3, a obsługa Wideotłumacza dostępna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.

Dostępność architektoniczna
1. Budynek: Poradnia Leczenia Uzależnień – budynek główny, parter

 • do budynku prowadzi 1 wejście,
 • wejście nie jest na poziomie ulicy, ale do wejścia prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • budynek jest parterowy, nie ma potrzeby by posiadał windę,
 • dla osób na wózkach dostępne są: rejestracja, korytarze i sale terapeutyczne,
 • w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • w pobliżu budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2. Budynek: Oddział Dzienny – zlokalizowany w budynku Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach, na pierwszym piętrze

 • do budynku prowadzi 1 wejście,
 • wejście jest na poziomie ulicy,
 • do pomieszczeń Oddziału Dziennego prowadzą schody
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku brak jest windy ale budynek jest dostosowany dla osób na wózkach inwalidzkich – schodołaz (pracownicy przeszkoleni w jego obsłudze)
 • w budynku jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w pobliżu budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • Aby skutecznie komunikować się z Centrum, w szczególności osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać:

  • z poczty elektronicznej Centrum: ctu@ctu.gorlice.pl
  • z platformy e-PUAP
  • z telefonu: 18 352-77-45
  • z poczty tradycyjnej: Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach, ul. Szpitalna 10A, 38-300 Gorlice

Aplikacje mobilne

 • Strona internetowa CTU posiada wersję mobilną