Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i hazardu

Teoretyczne podstawy podejścia według którego pracujemy tworzy psycho-bio-społeczny model uzależnienia i zawarta w nim koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia J. Mellibrudy. Ze względu na rozległość i złożoność problemów osoby uzależnionej system udzielania jej pomocy obejmuje wiele elementów. Związane jest to z dążeniem do osiągania kilku różnych celów praktycznych.

Należą do nich:

 • zwiększenie zdolności do trwałego utrzymywania abstynencji,
 • zwiększenie zdolności do rozwiązywania problemów osobistych,
 • zwiększenie zdolności do prowadzenia zdrowego i konstruktywnego sposobu życia,
 • usuwanie zaburzeń somatycznych i psychicznych.

Zadania terapeutyczne określone są w sposób zróżnicowany dla poszczególnych etapów pracy psychoterapeutycznej.

Przyjęcie pacjenta do programu, diagnoza, wstępna motywacja:

 • badania lekarskie, badania laboratoryjne, diagnoza nozologiczna,
 • diagnoza problemowa – sporządza specjalista psychoterapii uzależnień,
 • rozmowa wstępna-nawiązanie kontaktu, motywacja, podpisanie kontraktu,
 • w razie potrzeby włączana jest farmakoterapia.

 

I etap leczenia (grupa wstępna 10 tygodni, 3 razy w tygodniu x 2 godz. – terapia grupowa, 1 raz w tygodniu sesje indywidualne/porady indywidualne)

Cele:

 • wzbudzanie i wzmacnianie motywacji pacjenta do leczenia,
 • podstawowa edukacja na temat uzależnienia i autodiagnoza,
 • zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z głodem alkoholowym,
 • zapoznanie z zasadami pracy w grupie.

Wskaźniki ukończenia I etapu terapii:

 • umiejętność powiązania problemów życiowych z piciem,
 • umiejętność rozpoznawania objawów i faz uzależnienia,
 • ustąpienie objawów abstynencyjnych,
 • stosowanie zaleceń, programu HALT, 24 h.

Kryteria kwalifikacji pacjentów do II etapu leczenia:

 • ukończenie I etapu leczenia,
 • motywacja do dalszego leczenia,
 • udział w 8 mitingach AA.

II etap leczenia (4 miesiące, 2 razy w tygodniu x 2 godz. – terapia grupowa, 1 raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie sesje indywidualne/porady indywidualne).

Cele:

 • nauka rozpoznawania i radzenia sobie z głodem alkoholowym,
 • praca nad rozpoznaniem własnego uzależnienia,
 • praca nad uznaniem bezsilności wobec alkoholu,
 • rozbrajanie (zatrzymanie) mechanizmów uzależnienia.

Pacjent uczestniczy: 

 • w grupie poświęconej pracy nad destrukcją alkoholową,
 • w grupie problemowej gdzie pracuje się nad aktualnymi problemami pacjentów.

Wskaźniki ukończenia II etapu terapii:

 • umiejętność rozpoznawania objawów głodu alkoholowego,
 • znajomość sposobów radzenia sobie z głodem alkoholowym,
 • umiejętność rozpoznawania i nazywania mechanizmów uzależnienia,
 • uznawanie utraty kontroli,
 • przekonanie o konieczności stosowania ww. Programów,
 • wprowadzanie zmian w swoim życiu (w poszczególnych obszarach),
 • rozpoznawanie u siebie objawów choroby, uznawanie siebie za osobę uzależnioną,
 • umiejętność szukania pomocy (wraca mimo zapić).

 

Kryteria kwalifikacji pacjentów do III etapu leczenia:

 • ukończenie II etapu terapii,
 • gotowość do pracy nad sobą.

III etap leczenia (2 miesiące 1 raz w tyg. – terapia grupowa, 1 raz w tyg. lub raz na 2 tygodnie sesje indywidualne/porady indywidualne).

Cele:

 • praca nad zapobieganiem nawrotom,
 • rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych nawrotu,
 • rozpoznawanie wyzwalaczy zewnętrznych i wewnętrznych nawrotu,
 • zdobywanie umiejętności ważnych dla trzeźwego życia.

Wskaźniki ukończenia III etapu terapii:

 • nabycie umiejętności zapobiegania nawrotom,
 • znajomość sygnałów ostrzegawczych nawrotu,
 • umiejętność rozpoznawania wyzwalaczy zewnętrznych i wewnętrznych nawrotu,
 • nabycie umiejętności ważnych dla trzeźwego życia.

Kryteria kwalifikacji pacjentów do IV etapu leczenia:

 • ukończenie III etapu terapii,
 • gotowość do pracy nad sobą,
 • 3-miesięczna abstynencja
 •  

IV etap leczenia  (ok. 12  miesięcy, 1 raz w tygodniu x 4 godz. – sesje grupowe, 1 raz w tyg. lub raz na 2 tygodnie sesje indywidualne/porady indywidualne).

Cele:

 • utrwalanie abstynencji,
 • budowanie nowego sposobu życia – bez alkoholu,
 • rozwój umiejętności ważnych dla trzeźwego życia,
 • zmiana mechanizmów uzależnienia (rozbrajanie),
 • utrwalenie umiejętności zapobiegania nawrotom,
 • budowanie poczucia sprawczości, wpływu na swoje życie.

Tematy pracy terapeutycznej:

 1. Komunikacja interpersonalna, bliskie relacje.
 2. Radzenie sobie ze złością.
 3. Wyrażanie i przyjmowanie krytyki.
 4. Wyrażanie uczuć pozytywnych.
 5. Budowanie poczucia własnej wartości.
 6. Rozwój duchowy.
 7. Radzenie sobie z poczuciem winy.
 8. Radzenie sobie z poczuciem wstydu.

Dla utrwalenia abstynencji i budowania nowego sposobu życia bez alkoholu staramy się stworzyć okazje do zdobywania pozytywnych doświadczeń emocjonalnych lepszego rozumienia siebie oraz wdrażania bardziej  konstruktywnych wzorów zachowania i myślenia.