STATUT CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ W GORLICACH

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach, zwane dalej Centrum jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.
2. Centrum jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
3. W skład Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach wchodzi zakład leczniczy Centrum Terapii Uzależnień.

§ 2

1. Podmiotem tworzącym Centrum jest Powiat Gorlicki.
2. Centrum może rozpocząć działalność leczniczą po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego.
3. Centrum podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez właściwy Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy.

§ 3

Centrum działa w szczególności na podstawie:
1. Ustawy o działalności leczniczej,
2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi,
3. Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
4. Ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
5. Uchwały Nr VII/113/99 Rady Powiatu Gorlickiego w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gorlicach.
6. Przepisów wykonawczych do tych ustaw,
7. Niniejszego statutu.

§ 4

Siedzibą Centrum jest miasto Gorlice.

§ 5

1. Podstawowym obszarem działania Centrum jest teren Powiatu Gorlickiego.
2. Centrum udziela również świadczeń zdrowotnych osobom spoza Powiatu Gorlickiego, które wyrażą chęć korzystania z usług Centrum.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA CENTRUM

§ 6

Celem Centrum jest prowadzenie działalności leczniczej poprzez:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na postawie odrębnych przepisów,
2) udzielanie także świadczeń zdrowotnych na rzecz innych osób, w zakresie wynikającym z umów zawartych z podmiotami zlecającymi takie świadczenia,
3) wykonywanie zadań profilaktycznych i rehabilitacyjnych,
4) prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia.

§ 7

Do podstawowych zadań Centrum należy w szczególności:
1. realizacja programów psychoterapii uzależnień i współuzależnienia,
2. świadczenie usług leczniczo-zapobiegawczych w zakresie przewidzianym dla lecznictwa otwartego i pośrednich form terapii,
3. udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych,
4. udzielanie konsultacji specjalistycznych w zakresie uzależnień dla zakładów opieki zdrowotnej,
5. inicjowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych w szczególności dotyczących uzależnień.

§ 8

Centrum wykonując zadania ujęte w § 7 współpracuje z:
1. Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytutem Psychiatrii i Neurologii i Instytutem Psychologii Zdrowia w zakresie wdrażania standardów i procedur terapeutycznych oraz podnoszenia kwalifikacji personelu fachowego, a także monitorowania efektów terapii,
2. zakładami psychiatrycznej opieki zdrowotnej,

3. Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w zakresie koordynacji oddziaływań leczniczych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4. Wojewódzkim konsultantem ds. Psychiatrii,
5. organami samorządów terytorialnych w realizacji ustawowo określonych zadań własnych gmin,
6. placówkami dla osób z problemem alkoholowym oraz dla ofiar przemocy w rodzinie, tworzonymi przez ograny samorządu terytorialnego oraz organizacje społeczne,
7. ze środowiskami samopomocowymi, a w szczególności ze wspólnotą Anonimowych Alkoholików i klubami abstynenta w zakresie środowiskowych oddziaływań wspierających abstynencję pacjentów,
8. zakładami pracy chronionej, w których zatrudnione są osoby uzależnione od alkoholu objęte programem rehabilitacji społecznej,
9. domami pomocy społecznej, w których przebywają osoby uzależnione, w zakresie rozpoznawania, terapii uzależnienia od alkoholu oraz konsultacji i szkolenia personelu w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9

Do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych Centrum uprawnione są osoby korzystające z ubezpieczenia zdrowotnego lub bezpłatnej pomocy leczniczej na mocy obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE CENTRUM

§ 10

1. Za zarządzanie Centrum odpowiedzialność ponosi Dyrektor kierujący Centrum na podstawie stosunku pracy nawiązanego z Zarządem Powiatu.
2. Dyrektor Centrum reprezentuje Centrum na zewnątrz oraz – z zastrzeżeniem odrębnych uregulowań ustawowych – samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Centrum i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Centrum jest pracodawcą dla pracowników Centrum.

§ 11

1. W Centrum działają następujące komórki organizacyjne:
1) Zakład leczniczy Centrum Terapii Uzależnień, w skład którego wchodzą:
a) Oddział Dzienny Terapii Uzależnień dla dorosłych,
b) Poradnia Leczenia Uzależnień,
c) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
d) Punkt Pomocy Rodzinie,
e) Poradnia dla dzieci i młodzieży,
2) Stanowisko do spraw księgowości finansowej,
3) Stanowisko do spraw administracyjnych.
Struktura organizacyjna stanowi załącznik do Statutu.
2. Dyrektor jest zobowiązany zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o uprawnieniach, kwalifikacjach zawodowych, które spełniają wymogi zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

§ 12

Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Centrum i zaopiniowany przez Radę Społeczną Centrum.

ROZDZIAŁ IV
RADA SPOŁECZNA

§ 13

1. Rada Społeczna Centrum liczy 6 osób.
2. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący – Starosta lub osoba przez Starostę wyznaczona,
2) jako członkowie – przedstawiciel Wojewody Małopolskiego oraz przedstawiciele wyłonieni przez Radę Powiatu.

3. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu Gorlickiego.

4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata licząc od dnia jej powołania. Po upływie kadencji dotychczasowa Rada Społeczna wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady Społecznej.
5. Zmian w składzie osobowym Rady Społecznej dokonuje Rada Powiatu na wniosek organów delegujących swoich przedstawicieli, a także Przewodniczącego Rady Społecznej – po uzyskaniu zgody organów delegujących.
6. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w razie:
1) pisemnego zrzeczenia się członkostwa,
2) przedłużającej się nieobecności na posiedzeniach Rady Społecznej spowodowanych chorobą trwającą powyżej 6
miesięcy
3) zatrudnienia członka Rady Społecznej w Centrum.

§ 14

Rada Społeczna działa w oparciu o regulamin swojej działalności ustalający sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał.

§ 15

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Centrum.
2. Zadania Rady Społecznej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

§ 16

1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Centrum oraz przedstawiciel organizacji związkowej.
2. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 17

1. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Centrum przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.
2. W sprawach dotyczących Rady Społecznej nie ujętych w Statucie i Regulaminie Rady mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności leczniczej.

ROZDZIAŁ V
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 18

1. Centrum prowadzone jest w formie samodzielnego publicznego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań.
2. Gospodarka finansowa Centrum prowadzona jest w oparciu o:
1) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
2) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Podstawą gospodarki Centrum jest plan finansowy i inwestycyjny, ustalany przez Dyrektora Centrum po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.

§ 19

1. Centrum gospodaruje samodzielnie przekazanymi mu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).
2. Zbycie aktywów trwałych Centrum, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.

§ 20

Centrum samodzielnie decyduje o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

§ 21

Stratę netto Centrum pokrywa we własnym zakresie.

§ 22

Zarząd Powiatu, w terminach określonych odrębnymi przepisami – zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Centrum, na wniosek Dyrektora Centrum.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

1. Nadzór nad Centrum sprawuje podmiot tworzący w granicach określonych przepisami prawa.
2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań Centrum z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.
3. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów Centrum oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu.
4. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 3, obejmują w szczególności:
1) realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,
2) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
3) gospodarkę finansową.
5. Podmiot tworzący w razie stwierdzenia niezgodnych z prawem działań Dyrektora wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora do ich zmiany lub cofnięcia. W przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych działań w wyznaczonym terminie podmiot tworzący może rozwiązać z Dyrektorem stosunek pracy.

§ 24

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności leczniczej i przepisy wydane na jej podstawie oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.